ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 update ล่าสุด
  เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง
  คำแนะนำเรื่องตู้น้ำหยอดเหรียญ
  พรบ.แรงงานทางทะเล
  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดอาหารและน้ำดื่มสำหรับคนประจำเรือ
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดพื้นที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมอาหาร สำหรับเรือเดินทะเล
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้
อ่านทั้งหมด
  คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณะสุข ด้านสุขาภิบาลอาหาร
  กฎกระทรวงฯ ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551
  กฏหมายแรงงานทางทะเล
  กฏกระทรวงฯ ว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
อ่านทั้งหมด
  พระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561
  กฏหมายแรงงานทางทะเล
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 update ล่าสุด
  คำแนะนำเรื่องตู้น้ำหยอดเหรียญ
  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดอาหารและน้ำดื่มสำหรับคนประจำเรือ
อ่านทั้งหมด
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข