ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
กฏกระทรวง และประกาศกระทรวง
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เอกสารหลักฐานของหน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอความเห็นชอบจากกรมอนามัย
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์การออกหลักฐานรับรองให้แก่ผู้ผ่านการอบรม ฯลฯ
  ประการกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม ฯลฯ
  กฏกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
คู่มือและสื่อประชาสัมพันธ์ : กฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
  Roll up กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
  PPT การประชุมเชิงปฏิบัติการ "กฎกระทรวงฯ สถานที่จำหน่ายอาหาร ก้าวต่อไปของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร"_10/06/62
  แบบตรวจ_สุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานที่จำหน่ายอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
  คู่มือ_การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
  แผ่นพับ_กฏกระทรวงสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
คู่มือและเอกสาร : การอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
  หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
  แผนการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร (สงวนสิทธิผู้เข้ารับการอบรม เฉพาะผู้ประกอบการ หรือ ผู้สัมผัสอาหารที่มีที่ตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการอบรมเท่านั้น)
  คู่มือ_การดำเนินการของหน่วยงานจัดอบรมตามประกาศอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
  คู่มือ_วิชาการประกอบการอบรม หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบกิจการ หลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร
  PPT_การอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
  ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารการแจ้งของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารประกอบการยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดการอบรม
  ตัวอย่างกำหนดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
แบบสำรวจกฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
  QR Code ช่องทางการสอบ ถามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2651
  QR code แบบสำรวจ อปท ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร 2561
  แบบสำรวจ อปท กฎกระทรวงสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร 2561(.pdf)
  แบบสำรวจ อปท กฎกระทรวงสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร 2561(.docx)
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข